© 2021 Muaythai Online. co.,ltd Disclaimer:

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ได้ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้มาจากแหล่งที่มีความน่าเชื่อถือ อย่างไรก็ตามข้อมูลทั้งหลายอาจมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดความคลาดเคลื่อน ผิดพลาด ตกหล่น เปลี่ยนแปลง หรือการยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า เราได้รวมเอาการคาดคะเน ข้อคิดเห็น ข้อสันนิษฐานหรือการประมาณการณ์ เท่านั้น 

Terms of Use 

โปรดอ่านข้อตกลงเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลง”) ของบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด อย่างละเอียด ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงทางกฎหมายระหว่างท่านกับบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด (“บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด” “เรา” “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) โดยท่านได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขเพื่อจะเข้าใช้งานเว็บไซต์ของเราที่ https://www.muaythai-online.com (“เว็บไซต์”)

เราอาจทำการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานและจะประกาศข้อตกลงที่ได้รับเปลี่ยนแปลงขึ้นที่ หมายเหตุ หากท่านไม่ตกลง หรือไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงที่เปลี่ยนแปลงได้ ท่านไม่ควรใช้งานเว็บไซต์ หากท่านใช้งานเว็บไซต์ของเราจะถือว่าได้ยอมรับข้อตกลงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงข้อตกลงในปัจจุบันหรือหลังจากที่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ของเรา

ข้อตกลงนี้ประกอบไปด้วยข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการรับประกัน เมื่อใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านได้ยอมรับและเห็นด้วยกับข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลง รวมถึงข้อกำหนดของข้อตกลงนี้โดยไม่มีเงื่อนไข ไม่เพิ่มเติม ไม่เปลี่ยนแปลง หรือลดทอน หากท่านไม่ตกลงตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ปรากฏในข้อตกลงนี้ ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ หากท่านไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏในข้อตกลงนี้

1.) ผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาต

1.1 ขอจำกัดระดับอายุ ผู้รับผิดชอบ ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์ ท่านยืนยันว่า

(1) ท่านได้อ่านและเข้าใจ และยินยอมที่จะปฏิบัติ ผูกพัน ตามข้อตกลงนี้และ

(2) ท่านมีอายุอย่างน้อย 18 ปีบริบูรณ์

หากท่านไม่ตกลงหรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ โปรดอย่าเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้

1.2 บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านตกลงจะไม่ทำการเรียกร้องค่าเสียหายและจะไม่ถือโทษกับ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ผู้ร่วมงาน บริษัทแม่ บริษัทสาขา ตัวแทน บริษัทในเครือและ/หรือผู้ออกใบอนุญาต ถ้ามีการใช้งานที่ไม่เหมาะสม และไม่ได้รับอนุญาตหรือโดยละเมิดกฎของการใช้งานของท่าน

2.) การอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์

2.1 การให้การอนุญาต บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ให้การอนุญาตเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์แก่ท่านโดยจำกัด ไม่จำเพาะ ไม่สามารถส่งต่อได้ โดยมีเงื่อนไขและข้อกำหนดดังที่แจ้งไว้ในข้อตกลงนี้ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ขอสงวนสิทธ์ทุกประการ สิทธิ์การถือครองและประโยชน์อันไม่ได้เกิดจากการอนุญาตนี้จนถึงประการที่สุดตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ห้ามมิให้ใช้งานเว็บไซต์นอกเหนือจากที่กำหนดเฉพาะใดๆ ตามที่รับอนุญาตภายในข้อตกลงนี้

2.2 ข้อจำกัด 

ท่านตกลงว่าจะไม่ 

(1) ใช้เว็บไซต์ในการทำซ้ำ ส่งต่อ จัดแสดงหรือแจกจ่ายเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ด้วยสื่อใดๆ โดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ก่อน 

(2) คัดลอก จัดเก็บ แก้ไข เปลี่ยนแปลง เตรียมการในการลอกเลียนแบบหรือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาใดๆ ในเว็บไซต์นี้ หรือ 

(3) ใช้เว็บไซต์นี้ในการใดๆ ที่ละเมิดเงื่อนไขใดๆ ในข้อตกลงนี้ เว็บไซต์นี้เป็นเจ้าของโดย บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด และได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและข้อตกลงตามกฎหมายระหว่างประเทศ ท่านจะต้องไม่ทำการส่งต่อการอนุญาต มอบหมาย หรือโอนการอนุญาตที่ท่านได้รับตามข้อตกลงนี้ ความพยายามในการส่งต่อการอนุญาต มอบหมาย และโอนสิทธิ์ หน้าที่ หรือข้อผูกพันใดๆ ที่เป็นการละเมิดข้อตกลงนี้จะถือเป็นโมฆะ

3. ข้อจำกัดอื่นๆ

ท่านตกลงว่าจะไม่ 

(1) ทำการแทนบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ หรือแสดงตัวอันเป็นเท็จแก่บุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

(2) ร่วมดำเนินการส่งข่าวขยะ ส่งข้อมูลเพื่อรบกวน จัดเก็บอีเมล์หรือข้อมูลของบุคคลอื่น ดักจับข้อมูล ดึงข้อมูล ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล หรือการกระทำอื่นใดที่มีเป้าหมายในการให้ได้มาซึ่งรายชื่อของผู้ใช้หรือข้อมูลอื่นใด โดยเฉพาะรายชื่อทรัพย์สินที่มีปรากฏในเว็บไซต์ 

(3) ส่งจดหมายลูกโซ่หรือข้อความลูกโซ่ผ่านเว็บไซต์ หรือ 

(4) พยายามเข้าใช้ระบบคอมพิวเตอร์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเว็บไซต์ ท่านตกลงว่าจะไม่ใช้เว็บไซต์ในการใดที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ทำให้สิ้นสภาพ ทำให้ทำงานช้า หรือทำให้เกิดความบกพร่องแก่เว็บไซต์หรือแทรกแซงผู้อื่นในการใช้และได้รับริการจากเว็บไซต์

4.) ลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ

ระหว่างท่านและบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ท่านรับทราบว่า บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด เป็นเจ้าของสิทธิ์และให้การอนุญาตแก่สิทธิ์และลิขสิทธิ์ในและแก่เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ สิทธิ์และสิทธิ์เหนือทรัพย์สินทางปัญญาในและต่อเนื้อหาที่ได้รับการอนุญาตที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้

เป็นทรัพย์สินของเจ้าของผลงานนั้นและอาจได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและข้อตกลงและสนองตอบต่อข้อห้ามภายใต้กฎหมายและข้อตกลงดังกล่าว

5.) เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม

ส่วนที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด

บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด และแบบตราสัญลักษณ์และเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และตราสัญลักษณ์อื่นๆ ของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด (เรียกรวมรวมว่า เครื่องหมายการค้าของ “บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด”) ที่ใช้เพื่อสื่อถึงสินค้าและบริการภายใต้การดำเนินการของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด เว็บไซต์อาจมีเครื่องหมายการค้าของบุคคลที่สาม เครื่องหมายบริการ รูปภาพ และตราสัญลักษณ์ท่านไม่ได้รับสิทธิ์หรือการอนุญาตใดๆ เหนือเครื่องหมายการค้าของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด และบุคคลที่สามอื่นใด

6.) นโยบายความเป็นส่วนตัว

นอกจากระบุไว้เป็นการเฉพาะในข้อตกลงนี้ การใช้เว็บไซต์นี้ของท่านจะเป็นไปตามเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด

ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงและเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงนี้ เป็นการสำคัญที่ท่านต้องทำการอ่านและเข้าใจเงื่อนไขความเป็นส่วนตัวของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด อาจให้ความร่วมมือกับและเปิดเผยข้อมูล (รวมถึงข้อมูลส่วนตัวของท่าน) แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ เจ้าพนักงานของรัฐหรือบุคคลที่สาม โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าแก่ท่าน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวน การดำเนินการทางกฎหมาย หรือการเรียกร้องอันเกิดจากการกระทำอันขัดต่อกฎหมายหรือการละเมิดไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดของท่านกับเว็บไซต์

7.) เงื่อนไขข้อตกลงนี้จะมีผลจนกว่าจะถูกบอกเลิกโดยท่านหรือโดยเรา

8.) ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบ

8.1 เว็บไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์) ถูกจัดหาให้แก่ท่าน “ตามสภาพปัจจุบัน” การใช้เว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง เพื่อให้เกิดความครอบคลุมโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้องสูงสุด บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ปฎิเสธความรับผิดชอบในการรับประกันทั้งหมด ไม่ว่าโดยชัดเจนหรือโดยปริยาย ความเหมาะสำหรับเป้าหมายเฉพาะ สิทธิ์และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ไม่ได้กระทำการเป็นตัวแทน รับรองหรือรับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะปราศจากการสูญเสีย การทำลาย ความเสียหาย ความวิบัติ การโจมตี ไวรัส การแทรกแซง การโจรกรรม หรือการละเมิดระบบความปลอดภัย และบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ปฏิเสธภาระผูกพันที่เกี่ยวกับสิ่งที่กล่าวมาทั้งสิ้น

8.2 บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ไม่ได้ทำการเป็นตัวแทน รับรองหรือรับประกันว่าการใช้หรือผลของการใช้เว็บไซต์ (รวมทั้งเนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์) มีหรือจะมีความแม่นยำ เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกขัดขวางหรือปราศจากข้อผิดพลาด บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด อาจเปลี่ยนแปลง ยับยั้ง หรือยกเลิกพื้นที่หรือโครงสร้างใดๆ ของเว็บไซต์นี้หรือการใช้งานของท่านสำหรับเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้า หากบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด เลือกที่จะเปลี่ยนแปลง ยับยั้ง หรือยุติการทำงานของเว็บไซต์ มันจะไม่มีภาระผูกพันกับท่านและบุคคลที่ 3

8.3 ท่านรับทราบว่าท่านนำเสนอข้อมูลใดๆ ของท่านแก่เราด้วยความเสี่ยงของท่านเอง บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ไม่ถือว่ามีภาระผูกพันใดๆ กับท่านเกี่ยวกับความเสียหายหรือภาระผูกพันที่เกิดจากข้อมูลนั้นไม่ว่าในทางใดๆ

8.4 เนื้อหา สินค้า และการบริการบางอย่างที่สามารถเข้าใช้งานได้ผ่านเว็บไซต์ของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด อาจรวมเอาเนื้อหาที่เป็นเจ้าของโดยบุคคลที่สาม ท่านรับทราบว่าบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัดไม่ต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหา สินค้า หรือ การบริการนั้นๆ

8.5 ภาพบนเว็บไซต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

9.) ข้อจำกัดของภาระผูกพัน

ไม่ว่าในกรณีใดๆ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จะไม่มีภาระผูกพันกับท่านสำหรับความเสียหายทางอ้อม ทั่วไป พิเศษ โดยอุบัติเหตุ เป็นผลสืบเนื่อง เป็นข้อยกเว้นหรือความเสียหายอื่นๆ แม้ว่า บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของความเสียหายนั้น โดยวาจาหรือโดยลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด หรือบุคคลอื่น

10.) ค่าชดเชย

ท่านจะจ่ายค่าชดเชยและถือว่า บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้รับช่วงต่อสัญญา และผู้ออกใบอนุญาต ไม่มีความผิดที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องหรือการเรียกร้องสิทธิ์อันเกิดจาก (1) การละเมิดข้อตกลงนี้ของท่าน รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อ การละเมิดสิทธิ์โดยท่านต่อลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สามใดๆ หรือ (2) การใช้งานหรือการใช้งานที่ผิดของท่านต่อเว็บไซต์

11.) ทั่วไป

11.1 ท่านจะรับผิดชอบในการจัดหาการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตแบบเรียกเลขหมาย การเชื่อมต่อสายเคเบิล (dsl) การเชื่อมต่อสายเคเบิลผ่านอุปกรณ์หรือรูปแบบอื่นใด และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ในการเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์

11.2 บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ปฏิบัติตามกฎหมายไทย ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวที่มีผลบังคับใช้ต่อท่าน

11.3บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด หรือหุ้นส่วนทางธุรกิจของเราอาจแสดงวัสดุโฆษณาหรือส่งเสริมการขายบนและผ่านเว็บไซต์นี้ การจัดการของท่านต่อ หรือการเข้าร่วมในการส่งเสริมการขาย โฆษณาของบุคคลที่สามบนหรือผ่านเว็บไซต์นี้ เป็นการดำเนินการของท่านเฉพาะระหว่างกับบุคคลที่สาม และการเข้าร่วมของท่านเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการโฆษณาและการส่งเสริมการขาย ท่านยอมรับว่า บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ไม่ต้องรับผิดชอบหรือมีภาระผูกพันสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายสำหรับสิ่งที่เกิดโดยเป็นผลของการกระทำหรือผลของการตั้งอยู่ของวัสดุของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์นี้

11.4 หากท่านรับทราบหรือสงสัยเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์ โปรดส่งข้อความติดต่อ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด 

11.5 ข้อตกลงนี้จะถูกควบคุมโดยกฎหมายของประเทศไทย ขอบเขตอำนาจเฉพาะสำหรับการอ้างสิทธิ์ การกระทำหรือข้อพิพาทใดๆ กับ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด หรือที่เกี่ยวข้องในทางใดๆ จากการใช้ของท่านบนเว็บไซต์จะเกิดในประเทศไทย

ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านข้อตกลง เข้าใจและถูกผูกมัดโดยเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ ท่านยังรับทราบว่าข้อตกลงนี้ เป็นตัวแทนข้อตกลงที่สมบูรณ์ ระหว่างเรา และมีผลบังคับใช้เหนือคำขอหรือข้อตกลงก่อนหน้าทางวาจาหรือทางลายลักษณ์อักษร และเหนือการสื่อสารใดๆ ระหว่างเราที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้

Loading...