นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด  ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.) ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด  จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) เป็นต้น

2.) นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ ของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด  จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3.) บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด  ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PrivacyPolicy) ของ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ เราไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1.) บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เพื่อให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ   

รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัดเท่านั้น

2.) บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3.) ในกรณีที่ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด เป็นต้นบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด สิทธิใการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านแจ้งความจำนงให้ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ทราบในช่องทางการติดต่อของเรา 

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จึงได้กำหนดระเบียบภายการใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว ซึ่งการใช้ “คุกกี้” จะทำให้ท่านมีประสบการณ์การใช้เว็บไซต์ได้ดีขึ้น จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไป

หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือในกิจกรรมอื่นของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด เพื่อ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ต่อไปในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และ เพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น ข้อมูล อีเมล์แอดเดรส (Email Address) เป็นต้น บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของบริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ บริษัท มวยไทยออนไลน์ จำกัด ตามช่องทางที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของเรา

Loading...